BASES LEGALS DEL SORTEIG

1-EMPRESA RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓ

El Consorci de Promoció Turística del Penedes, que es propietària de la web www.aventurapenedes.cat, amb domicili social a Hermenegild Clascar, 1-3 08720. Vilafranca del Penedès, realitza el sorteig sota el títol de “La teva aventura al Penedès” i el desenvoluparà amb conformitat amb l’establert a les presents bases.

2-DATES DE LA PROMOCIÓ

La possibilitat de participar al sorteig serà en el període comprès entre l’11 de desembre a les 12.00h al 31 de gener a les 23.59h.

3-PREMI

Hi ha un premi, que consisteixen en un lot d’experiències turístiques.

Penedès, Wine, Bike & Culture de l’empresa VIEMOCIONS

 • 2 dies / 1 nit
 • Tot l’any
 • Allotjament amb esmorzar
 • Visita al Vinseum
 • Visita a un celler amb tast
 • Ruta autoguiada en bicicleta
 • Taller “Crea el teu Cava”
 • Per a 2 persones

El guanyador serà contactat per l’empresa VIEMOCIONS (www.viemocions.com ) a través del telèfon de contacte del formulari enviat

Les persones guanyadores no podran bescanviar el seu premi per diners en metàl·lic o per un altre premi o compensació diferent.

El Consorci es reserva els drets de publicar el nom i la imatge del guanyador a les xarxes socials.

En cas de problemes de subministrament, el Consorci no es fa responsable de canviar el premi establert per un altre d’igual o superior valor i categoria.

4-COM PARTICIPAR EN EL SORTEIG

 1. a) Escanejar el codi QR del collarí d’una ampolla de vi o escumós del Penedès (mirar establiments adherits a la campanya a l’adreça aventurapenedes.cat
 2. b) Crea la teva aventura a través del vídeo virtual
 3. c) Omple el formulari amb les teves dades i la frase final del vídeo

No hi ha límit de participacions.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS BASES.

El Consorci de Promoció Turística del Penedès es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment, qualsevol modificació, supressió i/o addicions a les presents bases.

CAUSES DE FORÇA MAJOR

L’organització es reserva el dret d’anul·lar el concurs, quan concorrin causes de força major que així ho aconsellin, sense que això pugui ser objecte de reclamació de cap classe.

EXCLUSIONS I LIMITACIONS

En el cas que es detectés qualsevol anomalia o sospita que un participant està impedint el desenvolupament normal de l’acció podrà, de forma unilateral, eliminar la inscripció d’aquest usuari. És important esmentar que s’han habilitat els necessaris suports tecnològics per detectar qualsevol possible actuació fraudulenta o anòmala que pretengui alterar la participació en la present acció.

DADES PERSONALS

El Consorci de Promoció Turística del Penedès informa que les dades dels participants podrien incloure’s en un fitxer de dades de caràcter personal i s’utilitzaran amb la finalitat de poder gestionar la seva participació en aquest concurs i per a incorporar-les al butlletí regular de l’entitat per a rebre informació periòdica. L’entitat encarregada de la gestió d’aquest servei és el Consorci de Promoció Turística del Penedès. Es garanteix a tots els participants que s’han pres les mesures tècniques i organitzatives necessàries per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes per a aquests tipus de fitxers. En cap cas, les dades se cediran sense consentiment a altres entitats ni es tractaran amb diferents finalitats de les quals es comenten en el primer paràgraf d’aquesta clàusula.

En qualsevol moment, es podrà exercir els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i cancel·lació que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, dirigint-se a Hermenegild Clascar, 2 08720. Vilafranca del Penedès. La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l’acceptació d’aquestes bases pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l’elecció dels guanyadors. L’incompliment d’aquestes per part del concursant en comportarà l’exclusió.

5-COMUNICACIÓ DE L’OBTENCIÓ DELS PREMIS

Penedès Turisme s’encarregarà de fer el sorteig amb un mecanisme de selecció aleatori mitjançant AppSorteos. En cas que hi hagi problemes per lliurar el premi al guanyador seleccionat, es passarà a escollir un suplent amb el mateix mecanisme de selecció. El procés es repetirà les vegades que calgui.

6-ASPECTES LEGALS I ALTRES CONSIDERACIONS

Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent i per les presents bases. No podran participar en aquesta promoció els empleats de Penedès Turisme ni els seus familiars de primer grau. Tampoc podrà participar en aquesta promoció cap empleat o familiar de primer grau de cap empresa que hagi col·laborat en el disseny o execució d’aquesta.

La mera participació en aquesta promoció implica l’acceptació de les presents bases sense cap reserva.

Segons el que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, Penedès Turisme informa els participants que les dades personals aportades durant la promoció seran incorporades i enregistrades sota la responsabilitat de l’empresa amb la finalitat de poder-les gestionar pel present sorteig, així com per enviar-los qualsevol informació posterior de caràcter publicitari dels seus serveis i productes que puguin resultar del seu interès, podent revocar en tot cas el consentiment prestat per l’enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment i/o exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició enviant un correu electrònic a anna@penedesturisme.cat o info@penedesturisme.cat.

Penedès Turisme queda eximit de tota obligació o compensació amb els participants, si per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lada o suspesa la present promoció, situació que es posaria a coneixement dels participants.

Els participants consenten automàticament, al participar en la present promoció, a que Penedès Turisme utilitzi el seu nom en qualsevol tipus de publicitat o publicació a Internet o qualsevol mitjà de la naturalesa que sigui amb finalitats comercials o informatius, sempre que aquests es relacionin amb la promoció, sense que tinguin dret a rebre per ells cap percepció o cap contraprestació, i sense que l’esmentada autorització estigui limitada geogràficament o temporalment.

Penedès Turisme es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premi, sempre que els mateixos estiguin

justificats, comprometent-se a comunicar les noves condicions als participants ja inscrits. Penedès Turisme es reserva el dret d’eliminar justificadament a qualsevol persona que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.

Penedès Turisme no es responsabilitza de l’ús del premi que en realitzi el guanyador, però recomana fer-ne un ús responsable i no lucratiu.

7-ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La simple participació en la promoció implica l’acceptació de les presents bases i en particular de l’avís de protecció de dades i de cessió de drets d’imatge, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència, Penedès Turisme quedarà eximida del compliment de l’obligació amb aquest participant.